BHP

1. Metodyka szkolenia instruktażowego dla osób prowadzących instruktaż stanowiskowy.
Dz. U. Nr 180 z 2004 r. pozycja 1860 § 9, 10, 11, 12 (dla mistrzów, brygadzistów, kierowników działów, kierowników administracyjnych, pracodawców).

Program:
- czynniki środowiska pracy,
- ryzyko zawodowe,
- sposoby ochrony przed zagrożeniem,
- metody bezpiecznego wykonywania pracy.
Godz.: 8

2. BHP dla pracowników zakładów pracy, nauczycieli, administracji
i obsługi.

Program:
- zagadnienia prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą,
- analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne poprawiające warunki BHP,
- postępowanie w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń.
Godz.: 8

3. BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Program:
- zagadnienia prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP,
- analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- bezpieczne i higieniczne miejsce pracy,
- analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych zasady,
- postępowania w razie wypadku,- problemy ochrony przeciwpożarowej.
Godz.: 16

4. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Program:
- podstawy prawne ratownictwa przedlekarskiego,
- techniki bandażowania i opatrywania ran,
- techniki sztucznego oddychania,
- metody tamowania krwotoków,
- ćwiczenia praktyczne.
Godz.: 8 (w tym 2 godz. ćwiczeń praktycznych)

5. Wypadki uczniów – przepisy.
Szkolenia dla dyrektorów, kierowników administracyjnych i społecznych inspektorów pracy szkół i placówek.
Godz.: 5 (w tym 3 godziny ćwiczeń praktycznych)

6. Wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy – przepisy.
Szkolenia dla dyrektorów, kierowników administracyjnych i społecznych inspektorów pracy szkół i placówek.
Godz.: 5 (w tym 3 godziny ćwiczeń praktycznych).

7. Działalność zespołów powypadkowych w świetle aktualnych przepisów.
Szkolenia dla dyrektorów, kierowników administracyjnych i społecznych inspektorów pracy szkół i placówek oraz zakładów pracy (warsztaty).
Godz.: 4

8. Kurs na kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Program:
- typy i budowa wózków,
- czynności operatora w czasie pracy,
- ładunkoznawstwo,
- praktyczna nauka jazdy.
Godz.: 62 (w tym 15 godzin praktyki).

9. Kurs metodyki prowadzenia szkoleń BHP.
Godz.: 24

Możliwość komentowania jest wyłączona.