Rada Pedagogiczna

1. Edukacja europejska i regionalna w szkole podstawowej lub gimnazjum.
Program:
- zagadnienia edukacji europejskiej,
- poznanie materiałów Rady Europy, ćwiczenie umiejętności adaptacji do potrzeb środowiska,
- tworzenie scenariuszy, projektów,
- wymiana młodzieży, reguły Wolonotariatu Europejskiego,
- zasada funkcjonowania oświaty w UE,
- eurouczniowie,
- możliwości realizacji projektów regionalnych.

Godz.: 4
Cena do negocjacji

2. Edukacja europejska dla nauczycieli przedszkoli.
Program:
- dokumenty UE związane z oświatą (strategia lizbońska rozwoju edukacji 2007-2013 r.),
- działania edukacyjne – warsztaty (legenda o Zeusie, symbole UE, nasza Europa, zabawy dzieci w UE).

Godz.: 4
Cena do negocjacji

3. Jak poradzić sobie z agresją i przemocą w szkole.
Program:
- problematyka agresji w szkole,
- rozwiązywanie konfliktów,
- skuteczność oddziaływań wychowawczych.

Godz.: 4-5
Cena do negocjacji

4. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ADHD, niedostosowanie społeczne, uczeń zdolny, upośledzony umysłowo, zaburzeniami słuchu).

Godz.: 4-5
Cena do negocjacji

5. Organizowanie i udzielanie uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych.

Godz.: 4-5
Cena do negocjacji

6. Konstruowanie programów wychowawczych z uwzględnieniem wskaźników ich efektywności i ewaluacja programów wychowawczych.
Program:
- przygotowanie rad pedagogicznych szkół do konstruowania programów wychowawczych,
- warsztat obejmuje wiedzę z zakresu opracowywania wskaźników efektywności programów wychowawczych oraz zasad prowadzenia ewaluacji.

Godz.: 4
Cena do negocjacji

7. Wycieczka elementem wychowania patriotycznego w szkole i placówce oświatowej.
Program:
- nawiązanie do tradycji Komisji Edukacji Narodowej, organizacje turystyczne w końcu XIX
i na początku XX wieku,
- mała Ojczyzna – znajomość miejsc związanych z urodzeniem i miejscem zamieszkania,
- ojcowizna – tradycje domu, rodziny, regionu.

Godz.: 4
Cena do negocjacji

8. Wycieczka w procesie wychowawczo-dydaktycznym szkoły i placówki oświatowej.
Program:
- określenie celów wycieczki szkolnej zgodnie z potrzebami szkoły i środowiska,
- dostosowanie programu wycieczki do wieku i potrzeb programowych,
- ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Godz.: 4
Cena do negocjacji

9. Turystyka krajoznawcza w realizacji programu nauczania.
Program:
- rozwijanie zainteresowań turystyką jako formą rekreacji i zagospodarowania czasu wolnego,
- odznaki turystyczne – rozwijanie zainteresowań krajoznawczych,
- uczestnictwo w akcjach, konkursach i imprezach turystycznych .

Godz.: 4
Cena do negocjacji

10. Przygotowanie bezpiecznej wycieczki (przepisy MEN).
Program:
- scenariusz wycieczki dostosowany do potrzeb ucznia i szkoły,
- udział ucznia i nauczyciela w przygotowaniu bezpiecznej wycieczki,
- współpraca organizatora wycieczki szkolnej z biurami usług turystycznych.

Godz.: 4
Cena do negocjacji

11. Kurs na kierowników wycieczek szkolnych.
Program:
- wychowawcza i poznawcza rola turystyki,
- zasady uprawiania turystyki,
- programowanie i organizowanie wycieczek,
- dokumentacja wycieczki,
- bezpieczeństwo wycieczki.

Godz.:10
Cena do negocjacji

12. Rozpoznawanie i wspomaganie uczniów z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania (klasy I-III).

Godz.: 4-5
Cena do negocjacji

13. Model diagnozy i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania klas IV-VI i gimnazjum.

Godz.: 4-5
Cena do negocjacji

14. Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej – rozpoznanie trudności, formy
i metody pracy.

Godz.: 4-5
Cena do negocjacji

15. Dziecko z FAS w szkole – jak mu pomóc?

Godz:. 4-5
Cena do negocjacji

Możliwość komentowania jest wyłączona.